GiK - pomoc dla studentów

do poprzedniej strony Pytania i odpowiedzi na egzamin z katastru nieruchomości

KATASTER AUSTRIACKI

 

1.             Co to jest kataster gruntów i kiedy został stworzony

Kataster to zestaw informacji i dokumentów prowadzonych przez administrację podatkową i wykorzystywanych dla potrzeb podatku od nieruchomości. Według ustawy z 1947 r. kataster to oparty na mapie spis i opis gruntów i budynków, stanowiących odrębny przedmiot własności. Celem katastru jest zakładanie i prowadzenie KW, wymiany podatków i dostarczenie danych w zakresie objętym katastrem dla gospodarki państwa. Zawiera informacje dotyczące: gruntów (położenie, granice, powierzchnia, rodzaj użytków gruntowych i klas gleboznawczych), budynków i budowli (położenie, przeznaczenie, funkcje użytkowe i dane tech.), oznaczenie KW oraz osoby właściciela lub władającego gruntem.

Instytucja katastru istnieje ponad 4000 lat (Egipt, Grecja, Cesarstwo Rzymskie), natomiast w Europie najstarszy dokument katastralny został założony w Albionie w 1086 r. i nazywał się DomesDay Book.

 

2.             Układy katastralne w tym układ Lwowski

Mamy trzy układy: układ Lwowski z punktem przyłożenia w Wysokim Zamku (woj. rzeszowskie, część powiatu bielskiego, krakowskie, bez powiatów miechowskiego i olkuskiego oraz Spisza i Orawy), układ Wiedeński - punkt przyłożenia to kościół Św. Szczepana (powiat cieszyński) oraz układ Węgierski - punkt przyłożenia Budapest (Spisz i Orawa).

                 Układ Lwowski: układ prostokątnych płaskich, arkusz triangulacyjny podzielono na 20 części, co daje 20 sekcji szczegółowych map katastralnych o wymiarach 20x25 cali. Ma długość jedna kratka x jedna kratka.

 

3.             Powstanie mili kwadratowej (arkusza triangulacyjnego) i jej godło

W kat układzie współrzędnych wprowadzono podział sekcyjny prostokątny: wzdłuż obu osi wsp. podzielono kraj na kwadraty o bakach = 1 mili austriackiej (4000 sążni) tworząc w ten sposób zasadnicze jednostki o pow. 1 mili kw (10000 morgów austriackich). Powyższe kwadraty służyły do równomiernego rozłożenia trzech punktów triangulacji matem. I dlatego nazwano je arkuszami triangulacyjnymi. Godło: WC II 16.

 

 

4.             Sekcja mapy katastralnej i jej godło

WC II 16 bg

 

WC

Strony świata: WC - zachód, OC - wschód

II 16

Opis położenia arkusza triangulacyjnego: kolumna - cyfra rzymska

wiersz - cyfra arabska

bg

Arkusz trian. dzielono pionowo na 4 części ( a, b, c, d) i poziomo na 5 części (e, f, g, h, i) były to mniejsze jednostki, tzw. sekcje szczegółowe które miały kształt prostokątów. "bg” to godło sekcji szczegółowej

 

5.             Charakterystyka triangulacji w katastrze austriackim

Mamy cztery rzędy triangulacji:

I rząd - boki 15-30 km

II rząd - 9-15 km

III rząd - 4-9 km

IV rząd - będący triangulacją graficzną

Pomierzono bazy: pierwsza - w okolicach Wiednia i miała długość 12, 158175 km, druga najdłuższa w górnej Austrii i miała długość 14,989453 km, trzecia w Tyrolu o długości 5,671215 km, czwarta w Bukowinie o długości 9,860958 km, na ich podstawie rozwinięto cały kraj. Nie można było obrać jednego układu wsp. dal całego obszaru, podzielono obszar na 7 prowincji. Które miały oddzielne układy wsp. powiązane ze sobą. Należała do nich Galicja, mająca środek wsp. we Lwowie na Wysokim Zamku. Układy obejmowały dolna Austrię i Morawy (Wiedeń - początek układu) oraz górną Austrię (Gutenberg potem Tyrol i Bukowina)

 

6.             Gęstość punktów triangulacyjnych (arkusz, sekcja)

Na jedną milę kw. (czyli arkusz triangulacyjny) przypada 60 punktów triangulacyjnych I, II, III i IV rzędu, przy czym punkty pierwszych trzech rzędów obliczone są metodą matematyczną a IV triangulacją graficzną. Na sekcję przypadają 3 punkty IV rzędu.

 

7.             Sposób powstania mapy katastralnej i szkiców indykacyjnych

-triangulacja I rzędu a potem zagęszczanie jej triangulacjami II, III rzędu. (na mapie - trójkąt)

-podział obszaru na 7 układów  z osobnymi współrzędnymi które są połączone z sobą

-podział każdego układu współrzędnych kolejno na: arkusze triangulacyjne, te na sekcje szczegółowe

-triangulacja IV rzędu (graficzna) w celu bezpośredniego pomiaru szczegółów terenowych (na mapie kwadrat)

-przy samym pomiarze w terenie tworzono sieć geometryczną o bokach ok. 400 m metodą wcięcia wstecz (punkty sieci geometrycznej za pomocą kółeczka nie stabilizowane trwale w terenie)

-podział sekcji szczegółowych na siatkę kwadratów calowych

-naniesienie punktów z pomiaru na mapę

 

 

8.             Skala mapy katastralnej

1:2880 (skala podstawowa), bierze się to stąd, że:

1 cal na mapie to 1 morga austriacka w terenie, a jedna morga to 40x40 sążni, 1 sążeń to 6 stóp, 1 stopa to 12 cali, 1 cal na mapie to 2880 cali w terenie

40 x 6 x 12 = 2880

                Mapa dla terenów Alp miała skalę 1:2x2880

                Mapy dla miast miały skalę 1:1440 (dla Wiednia najpierw była skala 1:720)

 

9.             Jednostki miar i powierzchni w katastrze

1 sążeń wiedeński = 1, 89648384 m

                1 sążeń = 6 stóp

                1 stopa = 12 cali

                1 cal = 26,3 mm

                1 metr = 0,52729 s (sążnia)

                1 mila austriacka = 4000 s = 7585,935 m

                1 s kw. = 3,59685 m kw.

                1 m kw. = 0,27805 s kw.

                1 morga austriacka = 0,57546 ha = 40 s x 40 s

 

10.          Pojęcie parceli

Parcela to ciągła część gruntu, jednakowo użytkowana i będąca odrębną własnością.

Parcela gruntowa: dotyczy wszystkich użytków rolnych, leśnych, wód, dróg, ozn. pgr

Parcela budowlana: dotyczy terenów w strefie zabudowy, tutaj mierzono rzut poziomy, ozn. pb.

Pomiarem objęte były granice parcel, które mierzono za pomocą stolika. Największym problemem była orientacja stolika do igły magnetycznej.

 

11.          Co to jest szkic indykacyjny

Służył do graficznego rejestrowania zaszłych zmian w terenie.

 

12.          Charakterystyka protokołu parcelowego

Protokół parcelowy jest uszeregowanym spisem numerów parcel w porządku arytmetycznym, parcele użytków gruntowych oznaczamy od 1 do n, parcele dróg, rowów oraz parcele budowlane od 1 do n na czarno z kropką. Protokół parcelowy zawiera: numer sekcji mapy, nazwę niwy, nr arkusza posiadłości gruntowej, powierzchnię ogólną parceli, powierzchnie klas użytków, czysty dochód. Zawiera również dodatki, tzn. wszystkie zmiany jakie zaszły w obrębie parcel w danym roku kalendarzowym.

 

13.          Co to jest i co zawiera arkusz posiadłości gruntowej, wypisy hipoteczne i alfabetyczny spis właścicieli.

Apg - jest sporządzany odrębnie dla każdego właściciela, zawiera wszystkie dane odnoszące się do parcel w nim zapisanych. Są przechowywane luźno w oddzielnych teczkach.

Wh - arytmetyczne zestawienie lwh (liczba wykazu hipotecznego). Jest to łącznik między danymi w operacie a danymi w księgach gruntowych (wieczystych). Zawiera: lwh, nr arkusza posiadłości, imię, nazwisko oraz nry parcel.

Asw - nazwiska właścicieli w porządku alfabetycznym, zawiera lwh.

 

14.          Sposób ustalenia stanu własności, mając dane:

a.        Imię i nazwisko właścicieli  alfabetyczny spis właścicieli (stąd otrzymujemy LWH)  wypis hipoteczny (stąd mamy nr arkusza posiadłości, numery parcel)  protokół parcelowy (stąd mamy nr mapy, pow. parceli)

b.        Nr parceli protokół parcelowy (stąd mamy nr arkusza posiadłości gruntowej, nr mapy, pow. parceli)  arkusz posiadłości gruntowej (nazwisko i imię właściciela)  LWH

c.        Nr LWH wypisy hipoteczne (imię, nazwisko właściciela, nr arkusza posiadłości, nr parcel)  protokół parcelowy(nr mapy i pow. parcel).

 

15.          Rodzaj i sposób obliczenia deformacji liniowej i powierzchniowej

Wyznaczenie współczynnika deformacji liniowej w kierunku poziomym

 - średnie l     - deformacja pozioma

Wyznaczenie współczynnika deformacji liniowej w kierunku pionowym

 - średnie h              - deformacja pionowa

 

 - średni wsp. deformacji

Wyznaczenie deformacji powierzchniowej

       lub         

 

16.          Podaj sposób obliczenia współrzędnych trwałych punktów katastralnych

a.        Wyznaczenie wsp. deformacji w obrębie cala

b.        Wyznaczenie wsp. Xp

-          Wyznaczenie wsp. naroży sekcji szczegółowej

-          Ilość pełnych cali x 75,86 bo na mapie w skali 1:2880 1 cal to 75,86 metra

-          Miara graficzna - miara wzięta przy x od dolnej lub górnej krawędzi cala

-          Poprawka miary graficznej o skurcz w obrębie cala

c.   wyznaczenie wsp. Yp

 

17.          Jakie są zasady numeracji parcel; gruntowych i budowlanych

Parcele gruntowe numeruje się od 1 do n, przy czym prg mają numer od 1 do n, a potem numery dróg, wód, kolei.

Parcele budowlane numeruje się od 1 do n, a w katastrze autriackim miały oznaczenie 1 z kółeczkiem albo z kreseczką

 

18.          Jaką numerację otrzymają nowe parcele?

Nowe parcele otrzymują nowy numer a gdy braknie numeracji stary numer jest dzielony, np. 365/1 i 365/2. Albo 366 na 366/1 i 366/2, a gdy dzielimy dalej działkę 366/2 to otrzymamy 366/3 i 366/4 (skreślamy stary numer)

 

19.          Wymień rodzaje użytków gruntowych  wymienionych w dokumentacji opisowo-tabelarycznej i kartograficznej

Role łąki, ogrody, winnice, pastwiska, połoniny, lasy, bagna, jeziora, stawy, paryfikaty i nieużytki.

 

 

20.          Jak na sekcji katastralnej przedstawiona jest siatka kwadratów

Wymiary ramki sekcyjnej: 25 x 20 cali. Każdy bok ramki sekcyjnej był podzielony krótkimi kreskami na cale, zaś dłuższymi na odcinki

5 - calowe.

a.        Sposób pomiaru parcel

W celu obliczenia powierzchni łączono poszczególne kraski calowe i tworzono tzw. siatkę kwadratów calowych o pow. 1 morga.

 

 

KATASTER PRUSKI, ROSYJSKI, KSIĘGI GUNTOWE, KSIĘGI WIECZYSTE I KATASTER DO 1955 r.

 

21.          Powstanie katastru austriackiego.

Kataster austriacki powstał 23 grudnia 1817 r, stanowił patent cesarza Franciszka I o podatku gruntowym. Oparty jest o odwzorowanie Cassiniego-Soldnera (wiernopolowe). Pomiary kat zostały oparte na podstawach matematycznych (sieć triangulacyjna, jednolita skala map) i kartograficznych oraz na ogólnej w geodezji zasadzie - „od ogółu do szczegółu”. Operat pomiarowy służył celom fiskalnym i innym celom gospodarki. Do 1897 roku obowiązywał system miar austriackich, potem system miar metrycznych. Dokumentacja tego kat. Obejmuje w Polsce następujące ziemie: woj. rzeszowskie, krakowskie (bez powiatu okulskiego i miechowskiego) oraz część katowickiego (powiat cieszyński i bielski). Na początku pod Wiedniem odbywały się doświadczenia, opracowywano metody mierzenia.

 

 

22.          Co to jest i kiedy powstała:

a.        Mapa separacyjna

Od słowa odłączenia gruntów chłopskich od gruntów dworskich, podziałów wspólnot gruntowych

b.        Mapa regulacyjna

Geodeta zamierzał to co chłop użytkował w tym czasie, zamierzał, zapisywał a potem nadawano na to prawo własności.

 

Mapy te powstały przy okazji powstawania katastru pruskiego, na przełomie lat 1861-1864

 

23.          Jakie mapy były w katastrze pruskim

Mapy pierwotne i pierworysy katastralne - traktowane jak archiwum, nic na się nie nanosiło

Mapy katastralne - czystorysy

Mapa uzupełniająca

 

24.          Co to jest: mapa pierwotna, pierworys katastralny i mapa pomiaru uzupełniającego

Mapa pierwotna - mapa opracowana w drodze kopii szpilkowej z map źródłowych (map separacyjnych i innych).

Pierworys katastralny - mapa powstała z bezpośrednich pomiarów gruntowych opracowana w związku z zakładaniem katastru gruntowego.

Mapy pierwotne i pierworysy katastralne przechowywano w archiwum i traktowano jako dokument archiwalny. Na mapach tych nie były prowadzone żadne prace kartograficzne. Czystorysy mapy kat były pochodną mapy pierwotnej, na nich prowadzono all prace kartograficzne i obliczeniowe wynikające z prowadzenia kat gruntowego.

Mapa pomiaru uzupełniającego - była to zwykle kopia szpilkowa mapy kat (czystorysu) na której wnoszone były wyniki pomiaru uzupełniającego. Jeśli zmiany powodowały nieczytelność mapy lub jeśli zmian nie można było wprowadzić ze względu na zbyt dużą niedokładność wtedy dodatkowo sporządzano rysunek poboczny w większej skali.

 

 

25.          Sposób powstania mapy pierwotnej. J.w.

 

26.          Skale map w katastrze pruskim i formaty map.

Formaty map:          1000 x 660

                                 500 x 660

                                            500 x 330 - tylko dla map katastralnych

             Skale:                     

             -podstawowe                                         1: 2500  i  1: 5000

             -dla map pierwotnych                           1:1000,2000,3000,4000

             -dla pierworysów kat                            1:1000.2000

             -dla rysunków pobocznych                  1:2500,1250,625

 

27.          Jak opracowuje się mapę pomiaru uzupełniającego - jak wyżej w 24

 

 

28.          Zasady numeracji parcel w katastrze pruskim

Numeracja tak samo jak w katastrze austriackim, tylko tutaj o podziale działki świadczył licznik arkusza.

Parcele numerowane były dla każdego arkusza mapy osobno (potem w ramach obrębu też osobno). Numerowano tak: grunty, drogi, rowy. Ostatni nr parceli gruntowe podkreślano jednokrotnie a ostatni na arkuszu mapy (rów, potok)– dwukrotnie.

 

29.          Zasady numeracji nowych parcel w katastrze pruskim

Rysunek:

 

 

 

 

 

30.          Co to jest i co zawiera matrykuła

Oznaczona kolorem zielonym: jest to opis i spis gruntów należących do jednego właściciela, prowadzony według numerów kolejnych nieruchomości rolnych, tzw. artykułów matrykuły (spis i opis wszystkich parcel wchodzących w skład jednej nieruchomości) . Czyli artykuł matrykuły zwierał: imię i nazwisko, numery parcel, rodzaj użytku i klasę, powierzchnię parceli czysty, dochód z parceli, ogólną powierzchnię z nieruchomości oraz roczny wymiar podatku.

 

31.          Co to jest i co zawiera księga parcel

Jest odpowiednikiem protokołu parcelowego w katastrze austriackim i jest to wykaz numerów wszystkich parcel danej jednostki katastralnej w kolejności arytmetycznej. Zawiera: nr parceli, nr artykułu matrykuły, imię i nazwisko, oznaczenie użytku gruntowego oraz klasę gruntu, pow. parceli, kategorię terenu, nr arkusza mapy, rok wpisu, adnotacje o zmianach. Ma działy: A - grunty podlegające opodatkowaniu, B - grunty nie podlegające opodatkowaniu, C - grunty publiczne, D - tereny zabudowane (tutaj nie ma opodatkowania)

 

32.          Co to jest i co zawiera księga budynkowa.

Jest to arytmetyczne zestawienie budynków, według nr administracyjnych we wsi. Zawiera: imię i nazwisko, nr artykułu matrykuły, opis tech. budynku, nr i pow. parcel zabudowanych stanowiących podwórza, ogrody, adnotacje o rocznym wymiarze podatku budynkowego.

 

33.          Scharakteryzuj sposób ujmowania danych o gruntach i ich użytkownikach w b. zaborze rosyjskim.

Dane te ujmowano w tabelach likwidacyjnych i nadawczych.

 

34.          Co to są tabele likwidacyjne.

Dokumenty stwierdzające uwłaszczenie włościan na terenie królestwa…… na gruntach pochodzących z majątków prywatnych, majerackich  i innych instytucji, które miały na tych terenach ziemie.

 

35.          Co to są tabele nadawcze.

Tu Rosjanie nadawali prawo własności chłopom do gruntów państwowych

 

36.          Jaka jest różnica między księgami gruntowymi a księgami wieczystymi.

 

 

37.          Jak podzielona jest księga wieczysta i co zawiera

Księga wieczysta składa się z 4 działów:

1.        a oznaczenie nieruchomości: wpisujemy położenie danej nieruchomości (miejscowość i ulica), mapa a właściwie jej numer (mapa jest w aktach), numery działek wchodzących w skład nieruchomości, sposób korzystania (charakter gospodarowania nieruchomością, np. grunt orny, łąka, sad, zabudowany teren lub nie), obszar

1.        b spis praw związanych z własnością, tutaj wpisujemy prawa rzeczowe przysługujące każdorazowemu właścicielowi tej nieruchomości, które obciążają inną nieruchomość

2.        obejmuje wpisy dotyczące własności i UW (właścicieli danych nieruchomości lub użytkowników wieczystych, nazwa i dokładny adres)

3.        obciążenia nieruchomości lub użytkowania wieczystego (ograniczone prawa rzeczowe z wyjątkiem hipoteki)

4.        przeznaczony jest na wpis hipoteki

 

Każdy dział dzieli się na łamy, w I łamie jest wzmianka o wniosku

 

38.          Scharakteryzuj okres między wojenny w zakresie katastru gruntów w Polsce

 

39.          Kiedy rozpoczęto prace w okresie międzywojennym z katastru

 

40.          Jaki zakres prac z zakresu polskiego katastru gruntów wykonano do 1939.

 

41.          Scharakteryzuj okres 1946-1955 w zakresie katastru w Polsce.

1944 - 1948 - mapy  z przebudowy ustroju rolnego w Polsce Ludowej 1:2000,4000,5000 sporządzono w oparciu o istniejące mapy

1948 - 1952 - mapy regulacyjne pierworysy - 1:5000, krój A-1, A-2, A-3, sposób wykonania map - na podstawie nowych pomiarów bądź poprzez reanbulację map katastralnych

  matryce – 1:5000, odrys czarnym tuszem z pierworysu

plany poglądowe kopie - 1:5000,4000, sposób wykonania - kopia z matrycy na papierze światłoczułym

1949 - 1955 - mapy z pomiaru RSP - 1:10 000, sposób wykonania - nowy pomiar bądź na podstawie istniejących map nowy pomiar w ołówku

 

Po II wojnie św. 40% powierzchni nowo powstałego państwa brak było podkładów kartograficznych w skali potrzebnej do celów gospodarczych. Konieczne było określenie powierzchni, rodzaju użytku i klas gruntu oraz tego, kto i jak nim włada. Główny Urząd Pomiaru Kraju opracował projekt dekretu o katastrze gruntowym i budynkowym, który został zatwierdzony i ogłoszony w 1947 roku. W 1949 roku przeprowadzono „społeczną klasyfikację gruntów” na podstawie „rozdzielników klasyfikacyjnych” dla województw, powiatów, gmin i gromad. Niedobór otrzymanej powierzchni z ewidencji ankietowej w stosunku do powierzchni geograficznej kraju wynosił ok. 1,5 mln ha.

Zarządzono ustalenie jednolitych danych o powierzchni użytków rolnych i innych gruntów, jako podstawę wykorzystano materiały:

-mapy i księgi katastralne

-dokumenty powstałe w wyniku przebudowy ustroju rolnego

-spisy użytków gruntowych GUS - u z 1951 r.

-ankiety służące do wymiaru podatku gruntowego

-dane narodowego spisu powszechnego (wykazy powierzchni  oraz gospodarstw rolnych)

-uzyskane drogą informacji bezpośredniej i inne

Wyniki prac potwierdziły duże rozbieżności w powierzchniach poszczególnych użytków i jakości gruntów ustalonych przy klasyfikacji społecznej. Stwierdzono zaniżenie powierzchni GO oraz zawyżenie powierzchni UZ, a jednocześnie ujawniono duże powierzchnie :ukrytych: gruntów. Zaistniała pilna potrzeba zrobienia kupy i założenia jednolitej ewidencji gruntów dla całego obszaru państwa.

  Podstawowym aktem normatywnym regulującym zagadnienie założenia jednolitego systemu katastralnego był dekret o ewidencji gruntów i budynków z 1955. Dane dotyczące gruntów i budynków zostały ustalone na podstawie istniejących dokumentów geodezyjnych i bezpośrednich pomiarów. Były 2 etapy ewidencji gruntów w latach 1957-1969.

 

 

EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

 

42.          Kiedy powołano do życia instytucję ewidencji gruntów.

W 1959 został wydany dekret o ewidencji gruntów (Dz.U. 6, poz.32), do tego wydano 2 instrukcje. Ustawodawcy opracowujący dekret wzorowali się na systemie kat. Pruskiego do celów ewidencji gruntów i budynków wykorzysta się wszystkie mapy katastru austriackiego, pruskiego, zamojskiego, rosyjskiego, mapy przedwojenne i mapy z parcelacji wielkich majątków. Wszystkie te podkłady wykorzystano i powstała mapa zastępcza ewidencji gruntów. Na terenach, gdzie nie było map dokonywano pomiarów, pomiar bezpośredni wykonywano metodą ortogonalną. Ponieważ było to b. pracochłonne wykorzystano fotogrametrię (naloty). Te istniejące mapy zostały zaktualizowane by mogły posłużyć do klasyfikacji gruntów, dokonano pomiarów budynków. Robiono odbitki ozalidowe służące do klasyfikacji gruntów. Jedyna wada tego okresu: pierworysy zostały zniszczone, bo wkreślono klasyfikację gleb.

 

43.          Scharakteryzuj mapy ewidencji gruntów powstałe w pierwszym okresie zakładania systemu ewidencji.

Obejmuje mapy powstałe w latach 1955-1963. Zgodnie z dekretem z 1955 r. przystąpiono do tworzenia map tam gdzie ich nie było. Za jednostkę ewidencyjną przyjmowano zwarty obszar gruntu położony w granicach administracyjnych wsi. Granice zewnętrzne rozgraniczono w trybie z Dekretu o Rozgraniczeniu Nieruchomości z 1946 r. Jeśli nie było dokumentów granicę ustalano na podst. zgodnego oświadczenia stron. Załamania granic stabilizowane były znakami trwałym. Pomiar szczegółów odbywał się poprzez poligonizację I i II rzędu, opartą na sieci triangulacyjnej. Sieć poligonowa była tak projektowana aby obszar około 100 ha ograniczony był ciągami poligonowymi. W oparciu o sieci zdejmowano szczegóły met. ortogonalną. Oczka były trwałe, bo obowiązujące przepisy mówiły, że powierzchnie wsi należało obliczać analitycznie. Skale map: 1:2000, 1:5000 (duża dokładność). Treść mapy: osnowa poligonowa i sytuacyjna, granice administracyjne wsi, działek, użytków gruntowych. Z tak skartowanej mapy wykonywano pochodne na kartonach w układzie obrębowym (jako oczko służyły obszary 100 ha). W oparciu o obręby obliczono powierzchnie kompleksów a później działek. Wady map: nie mierzono budynków i całej infrastruktury (sieć uzbrojenia terenu itd.), słaby materiał tech. (mapy sporządzano na kartonie, matryce na kalkach słabej jakości), stwierdzenie stanu władania przed sporządzeniem mapy.

 

44.          Scharakteryzuj mapy ewidencji gruntów powstałe w drugim okresie zakładania ewidencji gruntów.

Lata 1963-1972. Zmieniła się technologia, wzbogaciła się treść mapy. Na mapę ewidencyjną nanoszono: budynki, piwnice, studnie i inne urządzenia wykonane z materiałów budowlanych z oznaczeniem ognio- (nie) –odporności, budowle ziemne i urządzenia techniczne, wrócono do dawnych zasad map katastralnych, czyli nazwy niw. uroczysk jakie używała miejscowa ludność. Granice mierzono w obecności zainteresowanych stron, pierworysy były w układzie sekcyjnym. W katowickim do 1966 założono ewidencję gruntów. W krakowskim mieli wtedy połowę. Postanowili wykorzystać star mapy katastralne, nie bacząc na ich dezaktualizację pod względem własności do nieruchomości. Wykorzystano mapy i arkusze posiadłości gruntowej, wzywano wszystkie strony na grunt i w ich obecności spisywano własność. Wszystko to zamykano i robiono rejestr gruntów. Przy pracach scaleniowych pojawiły się problemy, musiano mierzyć całe wsie od nowa.

 

45.          Jak opracowywano mapy ewidencji po 1972 r.

Następuje odnowa ewidencji gruntów w oparciu o … z mapy zasadniczej sporządzonej w drodze opracowań fotogrametrycznych. Mapa zasadnicza powstawała kiedy pokrycie kraju mapami ewidencyjnymi było pełne. Odnowa mapy ewidencyjnej na podstawie zasadniczej miała wzloty i upadki. Nie brano pod uwagę transformacji z układ na układ. Interpretacje zdjęć też były czasami niedokładne. Z czasem mapy były coraz doskonalsze. W latach 80 starano się powiązać stan z pomiaru bezpośredniego ze stanem prawnym. W roku 83 zakończono tworzenia map zasadniczych. Po roku 90 rozpoczęto sporządzanie map numerycznych dla ewidencji gruntów. Dane przy tworzeniu mapy numerycznej pochodzą z gruntu (bardzo wiarygodna mapa). Mapa cyfrowa powstała ze skanowania map niesprawdzonych w terenie ma dużo błędów.

 

46.          Co to jest i co zawiera mapa klasyfikacji gruntów.

Głównym elementem mapy klasyfikacyjnej są:

- granice i oznaczenia typów gleb (8 typów: bielicowe, niewykształcone, brunatne, czarnoziemy, czarne ziemie, rędziny, bagienne, mady)

- granice i oznaczenia konturów klas bonitacyjnych gleb w ramach poszczególnych użytków gruntowych

 

 

47.          Jakie informacje z mapy klasyfikacyjnej przeniesione są na mapę ewidencyjną.

Granice konturów gleboznawczej klasyfikacji gruntu (klasy bonitacyjne)

 

48.          Co to jest i co zawiera mapa ewidencji gruntów.

Mapa ewidencji gruntów to pochodna mapy zasadniczej, jej treść stanowią:

- granice jednostek podziału administracyjnego kraju

- granice jednostek ewidencyjnych

- granice obrębu - na obszarach wiejskich to granice wsi

- granice działek (własności) zapisana w KW (zasięg prawa własności)

- granice konturów użytków gruntowych

- granice konturów gleboznawczej klasyfikacji gruntu- określają wartości produkcyjne gleb

- dla identyfikacji działek dokonana ich numeracji

- w obrębie działek granice konturów

- oznaczone klasy bonitacyjne

- usytuowanie budynków

- stabilizowane trwale punkty załamania granic

- numery budynków

- nazwy ulic, oznaczenia dróg publicznych i inne dane porządkowe (w tabeli z boku mapy)

Skale: 1:500, 1000, 2000, 5000

 

49.          Podaj charakterystykę:

a.        Działki ewidencyjnej

Podstawowa jednostka ewidencji gruntów i budynków, jest to ciągły obszar gruntu położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.

b.        Działki budowlanej

Jest to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość cechy geometryczne dostęp do drogi publicznej, oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i prawa miejscowego (planu zagospodarowanie  przestrzennego).

 

50.          Jakie informacje ujmuje ewidencja gruntów z zakresu:

a.        Podmiotu

Osoby fizyczne - imiona nazwiska, imiona rodziców, miejsce zamieszkania

Osoby prawne - siedziba, nazwa (pełna i skrót), ewentualnie numer

Oraz stosunek prawny osoby fizycznej lub prawnej do gruntu podany w formie prawnej (nazwy lub numeru aktu pranego)

b.        Przedmiotu

Grunt - położenie, granice, powierzchnia, użytki, lasy, oznaczenie KW

Budynki - położenie, przeznaczenie, dane techniczne

 

51.          Co to jest użytek gruntowy, klasa gruntu

Ciągła część powierzchni ziemi użytkowana na ten sam cel i w sposób jednolity.

 

52.          Jak numeruje się działki w ewidencji gruntów

Numerujemy liczbami arabskimi bez odstępów, gry zapomniano o jakiejś działce to numer parceli stary do licznika, a do mianownika idzie nr z podziału danej działki:

Rysunek:

 

 

 

 

 

 

53.          Podaj i scharakteryzuj informacje określające działkę

Danymi działki w ewidencji są:

- nr działki ewidencyjnej, który stanowi część składową identyfikatora

- numeryczny opis granic działki dokonany za pomocą wsp. punktów określających położenie linii granicznych

- pole powierzchni działki, które wyliczane jest ze współrzędnych (dokł. do 1m2)

- informacje dotyczące konturów użytków i klas gleboznawczych w granicach działki

- wartość działki i data zawarcia transakcji

- inf. dot. nr jedn.rej.

- oznaczenie KW, a gdy nie ma to nr zbioru dokumentów

- inne ozn. prawne dot. Działki, sposobu użytkowania niż własność

- nr rejestru zabytków

- nr rejonu statystycznego tego obrębu

- nr administracyjne domu przypisywane są do działki

- lokalizacja dla innych potrzeb + nawa ulicy

- jeśli dla oznaczonych obszarów są lokalne nazwy to są one na mapie wpisywane

 

54.          Co to jest:

a.        Jednostka ewidencyjna

Obszar gruntów położonych w granicach administracyjnych gminy, a w przypadku gdy w skład gminy wchodzą obszary o statusie gminy - również w granicach administracyjnych miasta. Miasta podzielone są na dzielnice - gminą może być obszar dzielnicy, a czasami kilka sąsiadujących ze sobą dzielnic. Podstawowy obszar adm., dla którego wykonuje się jednolitą administrację i prowadzi się ewidencję gruntów i budynków.

 

b.        Pozycje rejestrowe

Jednostkę rejestrową gruntów stanowią działki położone w jednym obrębie będące własnością lub we władaniu jednej osoby fizycznej lub prawnej, ale nie zawsze tak jest. W przypadku, gdy do jednej jednostki rejestrowej ma prawo 2 lub kilka osób to mamy już odrębną jednostkę.

 

c.        Grupa rejestrowa

Grunty są zgrupowane na podstawie podobnego stosunku prawnego do gruntu. Są robione dla celów statystycznych, dla lepszego i sprawniejszego posługiwania się zbiorem

 

d.        Obręb

Jest to mniejsza jednostka wyodrębniona w jednostce ewidencyjnej (która jest zbyt duża). Przy projektowaniu obrębu w miastach bierze się podział na rejony statystyczne i obwody spisowe, a na obszarach wiejskich gr. obrębów powinny być zgodne z granicami wsi i sołectw.

55.          Co to jest:

a.        Jednostka ewidencyjna - obszar gruntów położonych w granicach administracyjnych gminy, a w przypadku gdy w skład gminy wchodzi miejscowość o statusie miasta - również w granicach administracyjnych miasta. W miastach podzielonych na dzielnice jednostką ewidencyjną pomocniczą może być obszar dzielnicy a czasami kilka z sobą sąsiadujących dzielnic. Jest to podstawowy obszar dla którego wykonuje się jednolitą dokumentację. Jedn. ewid. ma nazwę (od gminy) i identyfikator rejestru terytorialnego GUSu, który prowadzony jest w oparciu o przepisy statystyki publicznej. Obszar j.e. jest dość duży. Do celów technicznych prowadzenia ew.gr. podzielono j.e. na

b.        obręby. Przy projektowaniu obrębów uwzględnia się podziały na rejony statystyczne i obwody spisowe. Na wsiach granice obrębów tożsame są z granicami wsi lub sołectw. Granice obrębów stanowią granice działek. Obszar obrębu tworzy powierzchnia all działek ewidencyjnych wchodzących w jego skład. W miastach (dzielnicach) tam gdzie to możliwe, granice obrębów pokrywają się z granicami określonymi w szczególności przez wody, ulice, linie kolejowe i obejmują w całości tereny o jednorodnej zabudowie i zagospodarowaniu.

Obręb otrzymuje nr porządkowy lub nazwę oraz nr porządkowy identyfikujący go jednoznacznie w obszarze jednostki ewidencyjnej. 

Obręby projektowano do pow. 100 ha (mapy 1:10 000 lub 1: 25 000)

c.        Pozycja rejestrowa - przez nr pozycji rej. mamy oznaczone informacje podmiotowe zawarte w jednostce rejestrowej

d.        Grupa rejestrowa - tworzona dla celów statystycznych, dla lepszego i sprawniejszego posługiwania się zbiorem; wydzielona na podstawie podobnego stosunku do gruntu

Grupa 1 - SP, jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi

Grupa 2 - SP, jeżeli występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi

Grupa 3 - jednoosobowe spółki SP, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe osoby prawne

Grupa 4 - gminy i związki międzygminne, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi

Grupa 5 - gminy i związki międzygminne, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi

Grupa 6 - jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego i inne osoby prawne, których organami założycielskimi są organy samorządu terytorialnego

Grupa 7 - osoby fizyczne

Grupa 8 - spółdzielnie

Grupa 9 - kościoły i związki wyznaniowe

Grupa 10 - wspólnoty gruntowe (nie mylić ze współwłasnością)

Grupa 11 - powiaty występujące w zbiegu z użytkowaniem wieczystym (chyba)

Grupa 12 - powiaty i związki powiatów, które nie występują w zbiegu  z użytkowaniem wieczystym

Grupa 13 - województwa nie występujące w zbiegu z użytkowaniem wieczystym

Grupa 14 - grunty wojewódzkie będące w zbiegu z użytkowaniem wieczystym

Grupa 15 - spółki prawa handlowego i inne podmioty ewidencyjne jeszcze nie słyszane

 

e.        Obręb –

 

56.          Zasady obliczania powierzchni pól dla celów ewidencji gruntów

a.        Obrębu

b.        Kompleksu

c.        Działki

d.        Wycinków użytków i klas gruntów

 

Przy obliczaniu powierzchni stosuje się zasadę „od ogółu do szczegółu”. W związku z tym należy przyjąć następującą kolejność obliczania powierzchni:

-ogólnej obrębu

-części obrębu tj. ogólnych powierzchni arkuszy przedstawionych na poszczególnych arkuszach jeżeli pierworys składa się z kilku arkuszy

-kompleksów obliczeniowych wchodzących w skład poszczególnych arkuszy. Kompleks to część obrębu ograniczona naturalnymi graniczami oraz granicami działek. Kompleks nie powinien obejmować więcej niż 50 działek a jego powierzchnia nie powinna przekraczać 100 ha.

-działek wchodzących w skład poszczególnych kompleksów obliczeniowych

-użytków i klas gruntów w granicach poszczególnych działek

Powierzchnię obrębu, arkuszy, kompleksów i działek oblicza się dwukrotnie z dokładnością do 1m kw. stosując przy każdym obliczeniu inne elementy lub sposoby.

Sumę otrzymanych ostatecznych wartości jednorodnych powierzchni należy porównać z uprzednio obliczoną i ustaloną (wyrównaną) powierzchnią obszaru, w którego skład wchodzą te elementy, a mianowicie:

1)powierzchnię arkuszy z powierzchnią ogólną obrębu

2)powierzchnię kompleksów z powierzchnią arkusza

3)powierzchnię działek z powierzchnią kompleksów

4)powierzchnię użytków i klas gruntów z powierzchnia działki

Obliczanie powierzchni konturów użytków i klas gruntów przeprowadza się na mapie ewidencyjnej w granicach każdej działki.

 

57.          Co to jest:

 rejestr gruntów - spis i opis gruntów należących do jednego podmiotu z podaniem imienia i nazwiska osoby fizycznej oraz przynależnych mu działek, powierzchni ogólnej. Umożliwia wyszukanie danych opisujących budynki wchodzące w skład nieruchomości. Składa się z tomów, na grzbiecie ma numer jednostek rejestrowych i tomu. Każdy podmiot ma przeznaczone 2 strony - lewą i prawą. Zawiera: informacje dotyczące właściciela, osób władających, rok, numer mapy i działki, bliższe określenie położenia gruntów, ogólna powierzchnia gruntów, użytki, KW, nr grupy rejestrowej i jednostki rejestrowej.

Rejestr gruntów dzieli się na jednostki rejestrowe gruntów odpowiadające poszczególnym nieruchomościom położonym w granicach obrębu.

skorowidz działek - spis działek z podaniem numeru jednostki rejestrowej (+ powierzchnia). Służy do identyfikacji działek z jednostką rejestrową

spis alfabetyczny - zawiera imię i nazwisko, imiona rodziców, adres i numer jednostki rej.

 

58.          Co to właściciel – osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości bez ograniczeń, najwyższa forma własności, właściciel jest posiadaczem gruntu.

wieczysty użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, której zostały oddane w UW grunty SP lub gminy, położone w granicach miast i osiedli a także inne grunty wyszczególnione w przepisach szczególnych. UW jest dziedziczne - można zapisać prawnie w KW osobę trzecią. Ograniczone prawo własności. Do budynków jest pełne prawo własności - to wiemy no nie?

Współwłaściciel - jeżeli nieruchomość ma kilku właścicieli to są oni współwłaścicielami, współwłasność jest w każdym punkcie nieruchomości, reguluje się to poprzez zniesienie współwłasności - podział nieruchomości na części.

Współużytkownik -

Użytkownik – może używać rzeczy obciążonej prawem użytkowania i pobierać z niej pożytki. Użytkowanie jest niezbywalne, wygasa jeżeli nie użytkuje się przez 10 lat. Użytkownik ponosi ciężary, które powinny być pokrywane z pożytków.

Władający - ma nieruchomość, ale nie ma aktu prawnego do nieruchomości. Jest nim najczęściej samoistny posiadacz - osoba władająca gruntem jak właściciel bez tytułu prawnego do nieruchomości. Nikt z osób trzecich nie rości pretensji do gruntu. Posiadacz samoistny może wystąpić do sądu o przyznanie zasiedzenia - jeżeli w odpowiednim terminie nie zgłosi się nikt do gruntu wtedy sąd przyznaje mu tytuł samoistnego posiadacza. wspólnota gruntowa - współwłasność bez umowy notarialnej (chyba)

 

59.          Kiedy w ewidencji gruntów wpisze się właściciela, użytkownika wieczystego

Jeżeli do ewidencji wpłynie odpis z KW

60.          Systematyka użytków gruntowych i ich charakterystyka

a.        Grupy użytków

1)użytki rolne –

-grunty orne - grunty zasiane, zasadzone ziemiopłodami rolniczymi lub ogrodniczymi, ugory, odłogi, plantacje chmielu, ogrody działkowe, szklarnie, inspekty i szkółki drzew ozdobnych (R)

-sady - wszystkie grunty o powierzchni powyżej 10 arów (uwzględnia się również 1 arowe powierzchnie) zasadzone drzewami owocowymi lub krzewami (600 drzew lub 200 krzoków na 1 ha) na mapie oznacza się : S-Ps, S-R

-łąki trwałe - grunty pokryte wieloletnią roślinnością złożoną z licznych gatunków traw , ziół, roślin motylkowych, systematycznie koszona. Należą również wysokogórskie polany i połoniny (Ł)

-pastwiska trwałe - j.w. tylko że są one wypasane (Ps)

-grunty rolne zabudowane  - ozn B-R, B-S, B-Ł

-grunty pod stawami –  (Wst), służą do  produkcji, wszystkie stawy do 10 arów są klasyfikowane

-rowy specjalne - ze względu na szerokość podzielono je na:

*podstawowe - b. szerokie, przejęte na rzecz SP, mają nr

*półpodstawowe

*szczegółowe - biegną przez działki

 

2)grunty leśne

-lasy i grunty leśne - (Ls) all powierzchnie o zwartej pokrywie leśnej powyżej 10 arów (drzewa, krzewy, runo) oraz powierzchnie pozbawione przejściowo pokrywy leśnej (kataklizm), obszar stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego, drzewostan wpisany do rejestru zabytków, obszar przeznaczony do produkcji leśnej

-grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz-R, Lz-Ps,Lz-Ł), są to powierzchnie poniżej 10 arów, kępy olszyn, brzóz, krzewów, dzikich róż, torfowiska, grunty pokryte wikliną w stanie naturalnym, łęgowe lasy, porośnięte jary i wąwozy, wysypiska kamieni, gruzowiska, nieczynne cmentarze i grunty pod parkami wiejskimi

 

3)grunty zabudowane i zurbanizowane

-tereny mieszkaniowe (osiedlowe B) - all grunty zajęte pod budynki mieszkalne i urządzenia funkcjonalnie związane z budynkami – dojazdy, przejścia, podwórza, ogródki, grunty zajęte pod budynki gospodarcze – kotłownie, garaże, szopy, stodoły, wiaty, spichlerze, budynki inwentarskie

-tereny przemysłowe - (Ba) all budynki służące do produkcji przemysłowej oraz ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, stacje transformatorowe, hałdy, wysypiska, bazy transportowe, remontowe i hurtownie

-inne tereny zabudowane (Bi) - budynki i urządzenia związane z administracją, służbą zdrowia, handlem, usługami, nauką i oświatą, kulturą i sztuką, kultem religijnym, czynne cmentarze, grzebowiska zwierząt, boiska sportowe, i inne nie wymienione wyżej

-tereny zurbanizowane niezabudowane - (Bp) tereny które w planie zagospodarowanie przestrzennego są przeznaczone pod zabudowę

-tereny wypoczynkowo - rekreacyjne (Bz)– place gier, zabaw, tereny zamków, pomników przyrody, skocznie, kąpieliska, lunaparki, ogrody zoologiczne i botaniczne

-użytki kopalne (K)– czynne kopalnie odkrywkowe oprócz złota uranu i wolframu bo tych ni momy

-tereny komunikacyjne

*drogi - ze względu na funkcje momy: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, zakładowe, ulice leżące w ciągu dróg w/w (np. aleje 3 wieszczy), ogólnodostępne, autostrady, drogi expresowe (obydwie płatne), prywatne

*tereny kolejowe - tory i tereny przynależne

*inne - przystanie , porty, kolejki górskie

 

4)użytki ekologiczne - na podstawie zarządzenia wojewody

5)tereny różne (Tr)

6)nieużytki

7)wody - śródlądowe płynące (Wp), stojące (Ws) i rowy (W)

b.        Rodzaje użytków -

 

61.          Podaj różnicę pomiędzy

księgą parcel (podobno odpowiednikiem jest protokół parcel)– zawiera imię i nazwisko właściciela, miejsce zamieszkania, rok ewidencyjny, artykuł matrykuły (nr pod którym wpisane są wszystkie parcele należące do jednego właściciela), nr karty mapy, nr parceli, rodzaj i klasę użytku, powierzchnię,

protokołem parcelowym - arytmetyczny spis parcel gruntowych od 1 do n z podaniem numeru karty mapy, numeru parceli, nru lwh (liczby wykazu hipotecznego), nru arkusza posiadłości gruntowej, rodzaju użytku, powierzchni parceli w metrach kwadratowych oraz czysty dochód z parceli

skorowidzem działek - spis działek z podaniem numeru jednostki rejestrowej (+ powierzchnia). Służy do identyfikacji działek z jednostką rejestrową

 

Różnice: skorowidz i protokół zawierają informacje dotyczące przedmiotu a księga parcel - przedmiotu i podmiotu

W protokole są działy o gruntach podlegających opodatkowaniu itd. To było wyżej. Pyt. 31 i 12.

 

62.          Podaj podobieństwa pomiędzy księgą parcel, protokołem parcelowym i skorowidzem działek

Powierzchnia działek, numery działek.

 

63.          Podaj różnicę między

arkuszem posiadłości gruntowej - opis posiadłości gruntu zebrane pod jednym numerem na które to grunty jest jeden dokument prawny

matrykułą - spis i opis gruntów należących do jednego właściciela, w matrykule podatku gruntowego jest ścisłe powiązanie z KW, oraz jest wszystko to samo co księdze parcel

rejestrem gruntów - spis i opis gruntów należących do jednego podmiotu z podaniem imienia i nazwiska osoby fizycznej oraz przynależnych mu działek, powierzchni ogólnej. Składa się z tomów, na grzbiecie ma numer jednostek rejestrowych i tomu. Każdy podmiot ma przeznaczone 2 strony - lewą i prawą. Zawiera: informacje dotyczące właściciela, osób władających, rok, numer mapy i działki, bliższe określenie położenia gruntów, ogólna powierzchnia gruntów, użytki, KW, nr grupy rejestrowej i jednostki rejestrowej.

 

Różnice:

-w matrykule jest podany czysty dochód z parceli oraz roczny wymiar podatku, w arkuszu i rejestrze tego ni ma

-w rejestrze jest nr jednostki i grupy rej.

 

64.          Jakie wspólne cechy posiadają arkusz posiadłości gruntowej, matrykuła i rejestr gruntów

Wszystko to dziadostwo opisuje grunty

 

65.          Podaj dodatnie cechy katastru pruskiego i austriackiego i ewidencji gruntów

 

66.          Podaj ujemne cechy katastru pruskiego i austriackiego i ewidencji gruntów

 

67.          W oparciu o jakie dokumenty prawne prowadzi się ewidencję gruntów i budynków

-akty notarialne (kupno, sprzedaż, darowizna)

-prawomocne orzeczenia sądowe (spadek, podział, zasiedzenie)

-wypisy z KW

-zbór dokumentów

-protokoły stwierdzenia stanu władania

-akty przekazania gruntu między jednostkami gospodarki (prywatnej i uspołecznionej)

-wykazy zmian z pomiarów uzupełniających (podział)

-dokumenty geodezyjne posiadające moc dowodową (mapy uzupełniające, z podziałów nieruchomości)

-operaty klasyfikacji gruntów

 

68.          Kto prowadzi ewidencję gruntów – starosta spod mosta

 

69.          Jakie informacje obejmuje ewidencja gruntów i budynków

(egb - urzędowy spis informatyczny, jednolity dla całego kraju, aktualizowany na bieżąco, zbiór spójny wewnętrznie. Wyróżnia się 2 podzbiory ściśle powiązane ze sobą - przedmiot i podmiot. Zbiór ewg w zakresie prawa własności jest aktualizowany na bieżąco. W zakresie użytkowania mamy stan sprzed roku 1984. zbiór informacji nie jest całkowicie aktualny)

 

Egb zawiera informacje dotyczące:

-gruntów (ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych, klas gleboznawczych, oznaczenia KW lub ZD)

-budynków (ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych)

-lokali (ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej)

Poza tym wykazuje się właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części.

Miejsce zamieszkania lub siedzibę osób w/w, informacje wpisane do rejestru zabytków oraz wartość nieruchomości

 

70.          W oparciu o jakie dokumenty ujawnia się osoby prawne i fizyczne w operacie ewidencji gruntów i budynków

Akty notarialne i postanowienia sądowe

 

71.          Na czym polega prowadzenie ewidencji gruntów i budynków

Prowadzenie ewidencji jest działaniem ciągłym. Obejmuje czynności prawno - administracyjne oraz techniczne (związane są z obsługą zbiorów danych ewidencyjnych i osób korzystających z tych zbiorów, wykonuje je ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

Egb prowadzi starosta, decydując o wszystkim, do niego należy:

-utrzymanie systemu informacji obsługującego bazy w ciągłej gotowości

-utrzymanie egb w stanie aktualności (zgodnie ze stanem faktycznym i dokumentami)

-wszystkie dane wycofane powinny być zarchiwizowane

-ochrona danych ewidencyjnych przed zniszczeniem i udostępnianiem osobom trzecim

-określona weryfikacja danych ewidencyjnych

-sporządzanie powiatowych danych obejmujących egb

-modernizacja - polega na opracowaniu map numerycznych, cyfrowych

 

72.          W jaki sposób tworzone są jednostki rejestrowe w zależności od stosunku prawnego do gruntu, budynku, lokalu, współwłasności

 

 

73.          Jak grupuje się podmioty ewidencyjne i ile jest tych grup w ewidencji gruntów

Podmioty ewidencyjne grupuje się wg podobnego stosunku do gruntu, jest 15 grup.

 

74.          Które grupy rejestrowe ujmują wieczystych użytkowników (2,5,14) osoby fizyczne (7), Skarb Państwa (1,2), spółdzielnie mieszkaniowe (14.3 i 8.2), spółdzielnie rolnicze produkcyjne (8.1), grunty gminne (4), powiatowe (12), wojewódzkie (13) i spółki prawa handlowego (15.1).

 

75.          Podaj treść mapy ewidencyjnej i narysuj fragment mapy

Mapa ewidencyjna - pochodna mapy zasadniczej uzupełniona informacjami z zakresu klasyfikacji gruntów. Treść:

-granice jednostek administracyjnego podziału kraju (woj., powiaty, gminy)

-granice jednostek ewidencyjnych

-granice obrębów

-granice działek

-granice konturów użytków gruntowych

-granice konturów gleboznawczej klasyfikacji gruntów

-numeracja działek jako identyfikatory działek

-granice użytków na działkach

-klasy bonitacyjne + nr konturu klasyfikacyjnego

-usytuowanie budynków

-stabilizowane trwale punkty załamań granic

-numery budynków

-nazwy ulic

-oznaczenia dróg publicznych

-inne porządkowe dane np. tabela

                Skala: 1:500 i 1:1000 - obszary miejskie, 1:2000 i 1:5000 - tereny wiejskie

 

76.          Jak przeprowadza się aktualizację danych zawartych w ewidencji gruntów.

Aktualizuje się co 10 lat (10% rocznie), wprowadza się zmiany z urzędu lub na wniosek. Każda zmiana musi być dokonana w ciągu 1 miesiąca od daty dostarczenia dokumentu. Każdy ośrodek po dokonaniu zmiany ma obowiązek powiadomienia na piśmie zainteresowane osoby, organy wymierzające podatek rolny, leśny i od nieruchomości, sąd rejonowy (KW)

 

77.          Co to jest pomiar uzupełniający dla celów ewidencji gruntów.

W celu zaktualizowania mapy i operatu podstawową czynnością jest wykonanie pomiaru uzupełniającego. Cechą charakterystyczną pomiarów uzupełniających wykonywanych na potrzeby egb jest ustalenie granic gruntów będących przedmiotem pomiaru. Ustalenie tych granic polega na:

-wznowieniu tych granic gdy dysponujemy wystarczającymi danymi jrdnoznacznie określającymi granice na gruncie (stan prawny danej nier jest ustalony)

-rozgraniczeniu gdy dane i miary z operatów i innych dokumentów nie są wystarczające a przebieg granicy jest obiektem sporów między zainteresowanymi stronami

 

78.          Co rozumiemy przez zmianę w ewidencji gruntów i budynków

Zmiany - czynności zmierzające do doprowadzenia zgodności treści operatu ze stanem prawnym i ze stanem na gruncie. Zmiany wymuszają czynności prawne - nie można bezpodstawnie dokonać zmian w egb. Każdy właściciel ma obowiązek zgłaszać zmiany w 30 dni od ich powstania po to, aby utrzymać aktualność i wiarygodność operatów.

Zmiany dotyczą przedmiotu i podmiotu władania.

Dowody zmian:

-akty notarialne (kupno, sprzedaż, darowizna)

-prawomocne orzeczenia sądowe (spadek, podział, zasiedzenie)

-wypisy z KW

-zbór dokumentów

-protokoły stwierdzenia stanu władania

-akty przekazania gruntu między jednostkami gospodarki (prywatnej i uspołecznionej)

-wykazy zmian z pomiarów uzupełniających (podział)

-dokumenty geodezyjne posiadające moc dowodową (mapy uzupełniające, z podziałów nieruchomości)

-na wniosek zainteresowanych stron

 

79.          W oparciu o jakie dowody i dokumenty możemy wprowadzić zmianę w ewidencji gruntów i budynków

Dowody zmian:

-akty notarialne (kupno, sprzedaż, darowizna)

-prawomocne orzeczenia sądowe (spadek, podział, zasiedzenie)

-wypisy z KW

-zbór dokumentów

-protokoły stwierdzenia stanu władania

-akty przekazania gruntu między jednostkami gospodarki (prywatnej i uspołecznionej)

-wykazy zmian z pomiarów uzupełniających (podział)

-dokumenty geodezyjne posiadające moc dowodową (mapy uzupełniające, z podziałów nieruchomości)

-na wniosek zainteresowanych stron

 

80.          Kogo zawiadamia starosta o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów i budynków

-organy podatkowe, jeżeli ma to znaczenie dla podatku, w szczególności przy podziałach

-wydział KW, jeżeli zmiany dotyczą działu I (podmiotu)

-zainteresowane strony, których zmiany dotyczą

 

81.          Co ile lat dokonuje się zgodności danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących wpis do rejestru (przynajmniej raz na 15 lat) a co ile lat przeprowadza się całościową weryfikację danych w obrębie (raz na 10 lat)

 

82.          Na czym polega wywiad terenowy do pomiaru uzupełniającego, ocena materiałów kartograficzno-opisowych

-ida z mapom zasadniczom w teryn i ciulom na czerwono wszystke zmiany - to co my robili w parku dżordana ze Stawowym

 

wywiad terenowy ma na celu:

-zapoznanie wykonawcy pomiaru uzup. Z przebiegiem granic zewn. Mierzonego obiektu

-określenie stopnia aktualności istniejącej mapy ewidencyjnej oraz stwierdzenie rodzaju i wielkości wystepujących zmian

-odszukanie istniejących na gruncie znaków geod. I granicznych oraz stwierdzenie stopnia ewentualnego ich zniszczenia

-pomierzenie odcinków kontrolnych a następnie dokonanie oceny przydatności istniejących podkładów mapowych, sprawdzenie ich kartometryczności oraz określenie deformacji liniowych  i powierzchniowych

-ustalenie stref i stopni trudności terenu jak również zakresu i metod pomiaru szczegółów sytuacyjnych

-ustalenie najkorzystniejszych możliwości założenia osnowy szczegółowej pomiaru uzup. Oraz właściwego nawiązania jej do istniejącej podstawowej i szczegółowej osnowy geod.

-ustalenie warunków technicznych dot. Zasięgu, rodzaju roboty metody i dokładności

 

wyniki wywiadu terenowego należy uwidocznić na szkicu podstawowym kolorem czerwonym w sposób taki:

-nie istniejące lub zmienione w terenie granice nier. Szczegóły sytuacyjne i elementy osnowy - skreśla się podwójnymi kreskami

-wznowione lub zaginione punkty osnowy i graniczniki oznacza się odpowiednimi symbolami „Wz” (wznowiony) lub „Zg” (zaginiony)

-nowe granice oznacza się przez wkreślenie ich linią prostą wg stwierdzonego w terenie przebiegu, a ewentualne granice sporne przez wpisanie wzdłuż granicy „rozciągniętej” litery S

-ujawnione błędne miary powinny być skreślone a miary wyliczone bądź określone graficznie  wpisane czarnym ołówkiem z uwagą wyjaśniająca ich pochodzenie

-odnalezione w terenie punkty graniczne których brak było na mapie ewidencyjnej zaznaczone są czarnym ołówkiem wraz z odpowiednią uwagą

 

83.          Zasady rozliczenia powierzchni klas i użytków gruntowych w działkach dzielonych

 

84.          Co to jest i do czego służy wykaz zmian gruntowych

Tworzy się go przy podziale działki, zawiera stan stary i nowy po podziale w formie tabelarycznej. Zawiera

-dane z egb,

-dane z KW, dane katastralne lub innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości

-oznaczenia i dane wynikające z opracowywanej mapy

-odpowiednio zestawione sumy kontrolne powierzchni działek i nieruchomości

-w przypadku gdy wykaz ten został sporządzony tylko dla części nieruchomości powinien on zawierać informacje na temat rozliczenia pozostałej części nieruchomości

 

85.          Dane ewidencyjne:

działki ewidencyjnej,

 

budynku stanowiącego część składową gruntu:

-nr ewidencyjny budynku jako część składowa identyfikatora

-nr administracyjny budynku który nadaje się zgodnie z przepisami o numeracji budynków

-nr opisu konturu budynku – rzut na mapie ściany kondygnacji przyziemnej

-oznaczenie funkcji podstawowej budynku

-wartość budynku i data jej określenia

-rok zakończenia budowy, liczy ise on od oddania budynku do użytku i równa się on nadaniu budynkowi numeru

-pole powierzchni zabudowy w m2

-liczba kondygnacji nad i podziemnych

-informacje o materiale z jakiego budynek został zbudowany

-liczba i numery lokali stanowiące  odrębne nier lokalowe

-liczba i nry innych lokali mieszkalnych

-pole powierzchni użytkowej - powierzchnia all lokali w budynku i pomieszczeń przynależnych do lokali

-nr rejestru zabytku

 

budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności,

-w/w

-oznaczenie KW oraz innych dokumentów stwierdzających własność

-nr jednostki rej. budynku

-oznaczenie dok. stwierdzających inne prawa do budynku

 

lokalu:

-nr ewidencyjny budynku, w którym ten lokal się znajduje

-funkcja użytkowa lokalu

-liczba izb wchodzących w jego skład

-liczba i rodzaj powierzchni przynależnych do lokalu

-powierzchnia

 

lokalu stanowiącego odrębną własność

 

86.          Wymień rodzaje użytków rolnych i czym one się charakteryzują

1)użytki rolne –

-grunty orne - grunty zasiane, zasadzone ziemiopłodami rolniczymi lub ogrodniczymi, ugory, odłogi, plantacje chmielu, ogrody działkowe, szklarnie, inspekty i szkółki drzew ozdobnych (R)

-sady - wszystkie grunty o powierzchni powyżej 10 arów (uwzględnia się również 1 arowe powierzchnie) zasadzone drzewami owocowymi l;ub krzewami (600 drzew lub 200 krzaków na 1 ha) na mapie oznacza się : S-Ps, S-R

-łąki trwałe - grunty pokryte wieloletnią roślinnością złożoną z licznych gatunków traw , ziół, roślin motylkowych, systematycznie koszona. Należą również wysokogórskie polany i połoniny (Ł)

-pastwiska trwałe - j.w. tylko że są one wypasane (Ps)

-grunty rolne zabudowane  - ozn B-R, B-S, B-Ł

-grunty pod stawami –  (Wst), służą do  produkcji, wszystkie stawy do 10 arów są klasyfikowane

-rowy specjalne - ze względu na szerokość podzielono je na:

*podstawowe - b. szerokie, przejęte na rzecz SP, mają nr

*półpodstawowe

*szczegółowe - biegną przez działki

 

87.          Wymień rodzaje użytków leśnych i czym one się charakteryzują

2)grunty leśne

-lasy i grunty leśne - (Ls) all powierzchnie o zwartej pokrywie leśnej powyżej 10 arów (drzewa, krzewy, runo) oraz powierzchnie pozbawione przejściowo pokrywy leśnej (kataklizm), obszar stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego, drzewostan wpisany do rejestru zabytków, obszar przeznaczony do produkcji leśnej

-grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz-R, Lz-Ps,Lz-Ł), są to powierzchnie poniżej 10 arów, kępy olszyn, brzóz, krzewów, dzikich róż, torfowiska, grunty pokryte wikliną w stanie naturalnym, łęgowe lasy, porośnięte jary i wąwozy, wysypiska kamieni, gruzowiska, nieczynne cmentarze i grunty pod parkami wiejskimi

 

88.          Wymień rodzaje gruntów zabudowanych i zurbanizowanych i czym one się charakteryzują

3)grunty zabudowane i zurbanizowane

-tereny mieszkaniowe (osiedlowe B) - all grunty zajęte pod budynki mieszkalne i urządzenia funkcjonalnie związane z budynkami – dojazdy, przejścia, podwórza, ogródki, grunty zajęte pod budynki gospodarcze – kotłownie, garaże, szopy, stodoły, wiaty, spichlerze, budynki inwentarskie

-tereny przemysłowe - (Ba) all budynki służące do produkcji przemysłowej oraz ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, stacje transformatorowe, hałdy, wysypiska, bazy transportowe, remontowe i hurtownie

-inne tereny zabudowane (Bi) - budynki i urządzenia związane z administracją, służbą zdrowia, handlem, usługami, nauką i oświatą, kulturą i sztuką, kultem religijnym, czynne cmentarze, grzebowiska zwierząt, boiska sportowe, i inne nie wymienione wyżej

-tereny zurbanizowane niezabudowane - (Bp) tereny które w planie zagospodarowanie przestrzennego są przeznaczone pod zabudowę

-tereny wypoczynkowo - rekreacyjne (Bz)– place gier, zabaw, tereny zamków, pomników przyrody, skocznie, kąpieliska, lunaparki, ogrody zoologiczne i botaniczne

-użytki kopalne (K)– czynne kopalnie odkrywkowe oprócz złota uranu i wolframu bo tych ni momy

-tereny komunikacyjne

*drogi - ze względu na funkcje momy: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, zakładowe, ulice leżące w ciągu dróg w/w (np. aleje 3 wieszczy), ogólnodostępne, autostrady, drogi expresowe (obydwie płatne), prywatne

*tereny kolejowe - tory i tereny przynależne

*inne - przystanie , porty, kolejki górskie

 

89.          Co zawiera rejestr cen i wartości nieruchomości i kto go prowadzi

Prowadzi starosta, a sporządza Urząd Ewidencji Gruntów, zgodnie z cenami określonymi w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości określone przez rzeczoznawcę majątkowego w operatach, których wyciągi mają obowiązek przekazać ewidencji gruntów.

Zawartość rejestru:

-adres położenia nieruchomości

-numery działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości i karta mapy

-rodzaj nier (niezabudowana nier rolna, zabudowana nier rolna, niezabudowana nier przeznaczona pod zabudowę inną niż zagrodowa, nier zabudowana budynkami mieszkalnymi, nier zabudowana budynkami pełniącymi inną funkcję niż zagrodową i mieszkalną, nier budynkowa i lokalowa)

-powierzchnie nier gruntowych

-data zawarcia aktu notarialnego

-inne dane o nier i częściach składowych

 

90.          Co to jest :

Wyrys z mapy ewidencyjnej  zawiera:

-kopia odpowiedniego fragmentu mapy ewidencyjnej lub komputerowy wydruk fragmentu tej mapy

-oznaczenie organu i nr sprawy, wynikający z systemu kancelaryjnego

-nazwa województwa, jednostki ewidencyjnej i obrębu

-skala mapy

-kierunek północy

-klauzula o treści: „Dokument niniejszy jest wyrysem z mapy ewidencyjnej i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w KW”

-data sporządzenia dokumentu

-podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ

 

wypis z ewidencji gruntów, treść:

-oznaczenie organu i nr sprawy

-nazwa dokumentu i data jego sporządzenia

-nazwa województwa. Jednostki ewidencyjnej i obrębu

-nr jednostki rejestrowej

-określenie podmiotu i władającego

-nr KW lub nazwa i nr dokumentu określającego prawa podmiotu

-numery działek

-opisy położenia działek

-numery arkuszy map, na których poszczególne działki są przedstawione

-pole powierzchni działek

-wartości działek

-powierzchnie użytków z rozbiciem na klasy w poszczególnych działkach

-klauzula o treści: „Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonania wpisu w KW”

-pieczęć urzędowa organu

-podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ

 

Treść i forma wypisów zależna jest od zamówienia i celów, którym te dokumenty mają służyć.

 

91.          Na czym polega różnica pomiędzy sposobem klasycznym operatu ewidencji gruntów a założonym w systemie komputerowym (EGM-2 i EGB-3)

 

92.          Jakie  dokumenty można uzyskać w programie EGM-2, EGB-3, EGB-4 i inne

 

93.          Podaj przykład identyfikatora bazy danych ewidencyjnych:

a.        Jednostki ewidencyjnej WWPPGG_R

b.        Skarbu Państwa ????????

c.        Osób prawnych innych niż SP -  REGON

d.        Osób fizycznych - PESEL a jak ni ma pesela to NIP, nr dowodu osobistego,

nr paszportu

 

94.          Sposób i termin sporządzenia powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień rocznych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Starostowie sporządzają gminne i powiatowe, a marszałkowie województw wojewódzkie zestawienia zbiorcze danych objętych egb. Główny Geodeta Kraju sporządza, na podstawie zestawień wojewódzkich, krajowe zestawienia zbiorcze objętych egb.

Sporządza się je na dzień 31.XII, w tych wykazach podaje się powierzchnie pól terytorialnych i powierzchnię podziału terytorialnego państwa wg rejestru granic i powierzchni jednostek terytorialnych (bardzo często pow ewid nie równa się pow geod i wtedy się je wyrównuje z dokładnością do 1 ha).

Powiaty - do 15.02, przekazują właściwemu inspektorowi, marszałek zbiera powiaty do kupy i przekazuje Głównemu do 15.03. Główny sporządza zbiorcze zestawienia dla kraju do 15.04 i udostępnia na wniosek. Zestawienie przekazuje się w formie wydruków i plików komputerowych.

 

95.          Na czy polega rozgraniczenie nieruchomości i kiedy je wykonujemy

Rozgraniczanie nier ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Wójt przeprowadza to na wniosek strony lub z urzędu. Z urzędu - przy scalaniu gruntów i jeżeli brak jest wniosku strony, a potrzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny uzasadniają przeprowadzenie rozgraniczenia.

 

96.          Co to jest wznowienie granicy

Jest to wznowienie przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych bez przeprowadzania postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Wznowienia znaków granicznych dokonują na zlecenie zainteresowanych stron podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół.

 

97.          Kiedy można podzielić działkę położoną w terenach zurbanizowanych bez projektu wstępnego

Przy opracowywaniu podziału z urzędu wstępny projekt podziału nie jest konieczny

 

98.          Kiedy obowiązuje wstępny projekt podziału działki

Przy podziale na wniosek

 

99.          Na jakich terenach nie wymaga się wstępnego projektu podziału?

Na rolnych i leśnych

 

100.       Różnica pomiędzy pracami scalenia i podziału nieruchomości a scaleniem i wymianą gruntów.

Scalanie i wymiana gruntów - na obszarach rolnych i leśnych w celu stworzenia dobrych warunków gospodarowania, polepszenia struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalnego ukształtowania rozłogów gruntów, dostosowania granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg i rzeźby terenu. Grunty zabudowane scala się tylko na wniosek właściciela i pod warunkiem rozbiórki lub przeniesienia przez niego zabudowań w oznaczonym terminie. Postępowanie scaleniowe lub wymienne przeprowadza na koszt SP  starosta  spod mosta. Z urzędu scala się jeżeli grunty PFZ nie mogą być zagospodarowane bez scalenia, ukształtowanie rozłogów zostało lub zostanie pogorszone (działalność przemysłowa, infrastruktura itd.) i jeżeli gospodorz tak chce, a nie pogorszy to warunków gospodarowania innym uczestnikom postępowania.

Scalanie i podział gruntów - na obszarach innych niż rolne i leśne, na koszt uczestników postępowania proporcjonalnie do powierzchni posiadanych przez nich nieruchomości,  wykonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta)

 

101.       Co zawiera protokół graniczny

-imię i nazwisko geodety oraz nr jego uprawnień zawodowych

-nr i data postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego oraz upoważnienia dla geodety

-oznaczenia nieruchomości przez określenie ich położenia, numerów działek ewidencyjnych, numerów KW lub ZD

-informacje dotyczące stron i ich pełnomocników

-wykaz i ocena dokumentów stanowiących podstawę ustalenia przebiegu granic

-oświadczenia stron

-wyniki wywiadu terenowego

-szkic graniczny

-opis przebiegu granic

-opis utrwalenia punktów granicznych

-pouczenie strony o możliwości przekazania sprawy sądowi

-wzmiankę o odczytaniu dokumentu stronom przed podpisaniem

-omówienie skreśleń i poprawek

-data sporządzenia dokumentu oraz podpisy stron i geodety

 

102.       Co to jest szkic graniczny

Zawiera:

-rozmieszczenie linii i punktów granicznych oznaczonych zgodnie z opisem znajdującym się w protokole granicznym lub ugodzie

-rysunek rzutu poziomego trwałych elementów zagospodarowania terenu mających znaczenie dla określenia przebiegu granicy

-podstawowe miary określające położenia punktów granicznych względem siebie oraz elementów zagospodarowania terenu

-numery działek i oznaczenia KW, w których działki te zostały ujęte lub ZD oraz imiona i nazwiska właścicieli rozgraniczanych nieruchomości

-kierunek północy

 

103.       Na jakich dokumentach oparty jest stan prawny do  nieruchomości w ewidencji

Na KW lub ZD

 

104.       Jeżeli nie ma KW lub zbioru dokumentów to na jakiej podstawie może być w ewidencji zapisany właściciel

-prawomocne orzeczenia sądowe

-ostateczne decyzje administracyjne

-czynności prawne dokonywane w formie aktów notarialnych

-spisane umowy i ugody w postępowaniu sądowym i administracyjnym

-inne dokumenty posiadające moc dowodową dla ustalenia prawa własności lub władania

 

105.       Jakie postępowanie stosuje się przy ustaleniu przebiegu granic (dokumentacja geodezyjna)

W postępowaniu:

-rozgraniczeniowym (postanowienie o wszczęciu, zgłoszenie pracy do ośrodka dokumentacji, dowody doręczenia wezwań do stawienia się na gruncie, pełnomocnictwo udzielone przez strony, dokumenty dotyczące przebiegu granic, protokół graniczny lub akt ugody, opinia geodety o przebiegu granic, ostateczna decyzja o rozgraniczeniu lub o umorzeniu postępowania)

-podziałowym (administracyjnym, sądowym) (dokumenty stwierdzające stan prawny do nieruchomości, wypis z katastru, wstępny projekt podziału, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu)

-scaleniowym i wymiany gruntów

-scaleniowym pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne

-sądowym w zakresie dowodów stanowiących podstawę rozstrzygnięć sadowych

-uwłaszczeniowym i innych postępowaniach administracyjnych

 

106.       Co zawiera wypis z ewidencji gruntów

wypis z ewidencji gruntów, treść:

-oznaczenie organu i nr sprawy

-nazwa dokumentu i data jego sporządzenia

-nazwa województwa. Jednostki ewidencyjnej i obrębu

-nr jednostki rejestrowej

-określenie podmiotu i władającego

-nr KW lub nazwa i nr dokumentu określającego prawa podmiotu

-numery działek

-opisy położenia działek

-numery arkuszy map, na których poszczególne działki są przedstawione

-pole powierzchni działek

-wartości działek

-powierzchnie użytków z rozbiciem na klasy w poszczególnych działkach

-klauzula o treści: „Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonania wpisu w KW”

-pieczęć urzędowa organu

-podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ

 

Treść i forma wypisów zależna jest od zamówienia i celów, którym te dokumenty mają służyć.

 

107.       Co zawiera wyrys z ewidencji gruntów

Wyrys z mapy ewidencyjnej  zawiera:

-kopia odpowiedniego fragmentu mapy ewidencyjnej lub komputerowy wydruk fragmentu tej mapy

-oznaczenie organu i nr sprawy, wynikający z systemu kancelaryjnego

-nazwa województwa, jednostki ewidencyjnej i obrębu

-skala mapy

-kierunek północy

-klauzula o treści: „Dokument niniejszy jest wyrysem z mapy ewidencyjnej i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w KW”

-data sporządzenia dokumentu

-podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ

 

108.       Co zawiera wypis z KW i ksiąg gruntowych

KW:

-oznaczenie nieruchomości (położenie, numery działek wchodzących w skład nieruchomości, dane o budynkach i urządzeniach znajdujących się na gruncie, sposób korzystania - charakter nieruchomości, obszar)

-prawa rzeczowe

-ograniczone prawa rzeczowe

-hipoteka

 

Księgi gruntowe:

 

109.       Zasady pomiaru dróg, wód i granic krzywoliniowych dla celów ewidencji gruntów

do poprzedniej strony wróć

napisz do mnie  pawslodki@interia.pl Copyright © 2002-2003 PawSlodki do góry